Regulamin

 1. Postanowienia wstępne

  1. Platforma internetowa Fitebo, dostępna pod adresem internetowym https://fitebo.com, prowadzona jest przez Digital Rep Sp. z o.o., adres siedziby: Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, PL, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000915075, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, NIP: 5252872328, REGON: 389664477.

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest użytkowników Platformy i określa zasady korzystania z Platformy oraz zasady i tryb zawierania Umów Świadczenia Usług z Trenerem na odległość za pośrednictwem Platformy.

  3. Platforma zapewnia dostęp do narzędzi:

   1. ułatwiających Trenerom przygotowywanie planów treningowych dla nich samych lub/i dla ich Podopiecznych, w celu poprawy formy fizycznej Trenera lub/i Podopiecznych

   2. ułatwiających Trenerom zarządzanie danymi Podopiecznych, korzystających z ich usług trenerskich

  4. Akceptując postanowienia Regulaminu Trener oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, wykształcenie, licencje, szkolenia, certyfikaty i zezwolenia niezbędne do przygotowywania Planów Treningowych w sposób zgodny z przepisami prawa oraz służący poprawie zdrowia i formy fizycznej Podopiecznego.

 2. Definicje

  1. Usługodawca - Digital Rep Sp. z o.o., adres siedziby: Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, PL, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000915075, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, NIP: 5252872328, REGON: 389664477.

  2. Platforma - platforma internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://fitebo.com

  3. Trener - każdy podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy

  4. Podopieczny - osoba fizyczna, korzystająca z usług Trenera, otrzymująca od Trenera materiały przygotowane za pośrednictwem Platformy

  5. Regulamin - niniejszy regulamin Platformy, wraz załącznikami

  6. Konto - konto założone przez Trenera na Platformie, umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę

  7. Formularz rejestracji - formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta na Platformie

  8. Karta podopiecznego - podstrona na Platformie, utworzona przez Trenera w ramach jego Konta za zgodą Podopiecznego, zawierająca dane Podopiecznego

  9. Plan Treningowy - podstrona na Platformie, zawierająca utworzony przez Trenera autorski plan treningowy, sporządzony przy użyciu narzędzi dostępnych na Platformie i w oparciu o bazę ćwiczeń dostępną na Platformie

  10. Wydruk Planu Treningowego (występuje w Regulaminie również jako Wydruk) - reprezentacja Planu Treningowego w formie pliku w formacie PDF, który Trener może pobrać na swoje urządzenie

  11. Aplikacja Klienta - aplikacja webowa, dostępna pod adresem internetowym https://client.fitebo.com, przeznaczona dla Podopiecznych

  12. Usługi Płatne - usługi świadczone przez Usługodawcę na Platformie po zakupie przez Trenera subskrypcji z dowolnym pakietem, przez okres ważności subskrypcji

  13. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Kontakt z Usługodawcą

  1. Kontakt z usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem:

   1. formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem internetowym https://fitebo.com/pl/contact

   2. chatu, dostępnego na stronie głównej Platformy

 4. Wymagania techniczne

  1. Do korzystania z Platformy niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

   1. Posiadanie dostępu do urządzenia końcowego, umożliwiającego wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli

   2. Posiadanie dostępu do sieci Internet o zalecanej prędkości min. 8Mbit/s

   3. Posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz plików Cookies

   4. Posiadanie oprogramowania umożliwiającego otwieranie plików w formacie PDF

   5. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

  2. Usługodawca rekomenduje korzystanie z najnowszej wersji jednej z następujących przeglądarek Internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge.

  3. Korzystanie z Platformy przy użyciu innego oprogramowania lub nieaktualnej wersji przeglądarek wskazanych w punkcie 4.b jest możliwe, ale może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem treści oraz nieprawidłowym działaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy.

  4. Usługodawca rekomenduje regularne aktualizowanie systemu operacyjnego, jak również korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualnymi bazami wirusów, celem ograniczenia ryzyka ingerencji osób trzecich w transmisję danych pomiędzy Trenerem a Usługodawcą za pośrednictwem sieci Internet.

 5. Informacje ogólne

  1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy, spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

 6. Rodzaje świadczonych usług i ich zakres

  1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę drogą elektroniczną

  2. Założenie Konta na Platformie jest bezpłatne

  3. Bezpłatne Konto daje Trenerowi możliwość wypróbowania funkcjonalności udostępnianych w obrębie Platformy.

  4. Funkcjonalności bezpłatnego Konta są ograniczone w następujący sposób:

   1. Dopuszczalne jest posiadanie maksymalnie dwóch Kart Podopiecznego

   2. Dopuszczalne jest posiadanie maksymalnie dwóch Planów Treningowych

   3. Każdy Wydruk Planu Treningowego zawiera znak wodny, informujący o tym, że Plan Treningowy został utworzony przy pomocy bezpłatnego Konta na Platformie.

   4. Możliwość dodania własnego logo (widocznego na każdym Wydruku Planu Treningowego) jest zablokowana.

   5. Możliwość nadania Podopiecznemu dostępu do Aplikacji Klienta jest zablokowana.

  5. Trener w dowolnym momencie korzystania z bezpłatnego Konta może zdecydować się na kupno subskrypcji, która zmieni ograniczenia Konta, przy czym na okres ważności subskrypcji:

   1. Dopuszczalne będzie posiadanie Kart Podopiecznego w ilości określonej przez wykupiony pakiet.

   2. Dopuszczalne będzie posiadanie nieograniczonej ilości Planów Treningowych, z zachowaniem zasad określonych w punkcie 9.d Regulaminu

   3. Wydruki Planu Treningowego pozbawione będą znaku wodnego.

   4. Możliwość dodania własnego logo (widocznego na każdym Wydruku Planu Treningowego) będzie dostępna.

   5. Możliwość nadania Podopiecznemu dostępu do Aplikacji Klienta będzie dostępna.

  6. Aktualne rodzaje pakietów oraz ich ceny znajdują się na stronie https://fitebo.com.

  7. Aplikacja Klienta

   1. Aplikacja Klienta to aplikacja webowa, dostępna pod adresem https://client.fitebo.com.

   2. Aplikacja Klienta przeznaczona jest dla Podopiecznych, a dostęp do niej nadawany jest Podopiecznemu przez Trenera.

   3. Nadając Podopiecznemu dostęp do Aplikacji Klienta Trener oświadcza, że:

    • (1) Uzyskał uprzednio zgodę Podopiecznego na utworzenie konta.

    • (2) Upoważnia Usługodawcę do kontaktu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej z Podopiecznym w celach związanych z obsługą konta Podopiecznego w Aplikacji Klienta, w tym między innymi w celu przesłania danych niezbędnych do zalogowania się na konto.

   4. Po nadaniu dostępu przez Trenera, Podopieczny otrzyma od Usługodawcy wiadomość e-mail, w której zawarte zostaną dane, niezbędne do zalogowania w Aplikacji Klienta.

   5. Mając na uwadze pełnioną przez Trenera rolę Administratora Danych Osobowych, o czym mowa w punkcie 11 Regulaminu oraz punkcie 3.b. Polityki Prywatności:

    • (1) Usługodawca zobowiązuje się do wykonania wobec Podopiecznego będącego użytkownikiem Aplikacji Klienta obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym w szczególności udostępnienia do jego wglądu, w ramach jego konta w Aplikacji Klienta Polityki Prywatności określającej Administratora Danych Osobowych, cele oraz sposób przetwarzania jego danych. Ze wzorem tejże polityki prywatności możesz zapoznać się tutaj […].

    • (2) Trener zobowiązuje się do umożliwienia Podopiecznym będącym użytkownikami Aplikacji Klienta wykonania ich praw, związanych z przetwarzaniem ich danych, a także do samodzielnego wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem praw jednostki uregulowanych w art. 14-22 RODO.

   6. W obrębie Aplikacji Klienta, Podopieczny może między innymi:

    • (1) przeglądać udostępnione mu przez Trenera plany treningowe,

    • (2) prowadzić interaktywny dziennik treningowy oparty na udostępnionych przez Trenera planach treningowych,

    • (3) wysyłać raporty Trenerowi,

    • (4) przeglądać, dodawać, edytować oraz usuwać wprowadzone przez siebie lub Trenera pomiary,

    • (5) przeglądać, dodawać oraz usuwać dodane przez siebie lub Trenera zdjęcia.

   7. Dostęp do Aplikacji Klienta jest możliwy wyłącznie w ramach opłaconej przez Trenera subskrypcji.

   8. Trener oświadcza, że rozumie i przyjął do wiadomości, że:

    • (1) Aplikacja Klienta stanowi bezpośrednie rozszerzenie Karty Podopiecznego na Platformie. W szczególności, w przypadku usunięcia przez Trenera Podopiecznego z Platformy lub usunięcia Konta przez Trenera, Podopieczny straci dostęp do Aplikacji Klienta a także wszystkie wprowadzone w jej ramach dane.

    • (2) W przypadku nieopłacenia przez Trenera subskrypcji, dostęp jego Podopiecznych do ich kont w Aplikacji Klienta zostanie wyłączony.

 7. Płatność za Usługi Płatne

  1. Subskrypcję można kupić wyłącznie w formie jednorazowej płatności z góry

  2. Podstawowym okresem rozliczeniowym dla Usług Płatnych świadczonych przez Usługodawcę jest Miesiąc. Usługodawca oświadcza, a Trener oświadcza, że rozumie i przyjął do wiadomości, że każdorazowo sformułowanie „miesiąc” należy rozumieć jako 30 dni.

  3. Subskrypcja dostępna jest w 3 wariantach okresu jej ważności:

   1. 1 miesiąc

   2. 3 miesiące

   3. 6 miesięcy

  4. Po zakończeniu okresu ważności subskrypcji, na Konto nałożone zostaną ponownie ograniczenia wyszczególnione w punkcie 6.d Regulaminu, a także:

   1. Jeżeli całkowita liczba utworzonych przez Trenera Kart Podopiecznego przekracza dwa, w pełni funkcjonalne będą tylko dwie pierwsze (utworzone najwcześniej). Pozostałe będą nieaktywne, to jest w szczególności nie będzie możliwości ich podglądu oraz edycji. Żadne dane nie zostaną usunięte z serwerów, a po ponownym wykupieniu subskrypcji staną się znów dostępne i w pełni funkcjonalne dla Trenera.

   2. Jeżeli całkowita liczba utworzonych przez Trenera Planów Treningowych przekracza dwa, w pełni funkcjonalne będą tylko dwa pierwsze (utworzone najwcześniej). Pozostałe będą nieaktywne, to jest w szczególności nie będzie możliwości ich podglądu, pobrania, edycji oraz utworzenia nowych planów na ich podstawie. Żadne dane nie zostaną usunięte z serwerów, a po ponownym wykupieniu subskrypcji staną się znów dostępne i w pełni funkcjonalne dla Trenera.

   3. Podopieczni, którym nadano dostęp do Aplikacji Klienta stracą do niej dostęp (do momentu ponownego wykupienia subskrypcji przez Trenera).

  5. Trener może przedłużyć subskrypcję, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu się na Platformie na 5 dni przed upływem okresu ważności obecnej subskrypcji, a także wykupić ją w dowolnym późniejszym momencie.

  6. Płatność odbywa się za pośrednictwem operatora płatności internetowych Przelewy24, oferującego swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej www.przelewy24.pl, na zasadach określonych w regulaminie tej usługi.

  7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  8. Zmiana cen pakietów nie stanowi zmiany Regulaminu

  9. Zmiana cen pakietów nie będzie miała wpływu na płatności dokonane przed wejściem w życie zmian

 8. Wykonanie Umowy Świadczenia Usług

  1. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług między Trenerem a Usługodawcą następuje poprzez utworzenie przez Trenera Konta na Platformie przy pomocy formularza rejestracyjnego

  2. Warunkiem zawarcia Umowy Świadczenia Usług jest:

   1. Wskazanie przez Trenera w formularzu rejestracyjnym aktywnego adresu poczty e-mail, który używany będzie przez Trenera jako login do Platformy, a także do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług

   2. Zaakceptowanie przez Trenera Regulaminu

 9. Ogólne warunki korzystania z Usług przez Trenera

  1. Trener zobowiązany jest do ochrony poufności danych, służących do uzyskania dostępu do jego Konta na Platformie, w szczególności poprzez nieujawnianie tych danych osobom trzecim

  2. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta na Platformie przez tę samą osobę

  3. Zabronione jest współdzielenie jednego konta pomiędzy dwoma lub więcej osobami, w szczególności udostępnianie przez Trenera swoich danych służących do logowania na Platformie osobom trzecim

  4. Karta Podopiecznego stanowi reprezentację danych jednej osoby fizycznej. W szczególności, zabronione jest:

   1. Wprowadzenie danych więcej niż jednej osoby fizycznej do jednej Karty Podopiecznego

   2. Utworzenie Planu Treningowego przypisanego do jednego Podopiecznego z zamiarem przekazania go więcej niż jednej osobie fizycznej

   Trener zobowiązuje się zatem do uczciwego przestrzegania limitu Podopiecznych zgodnie z wykupionym przez siebie pakietem.

  5. Trener zobowiązuje się, że tworzone przez niego przy pomocy Platformy treści:

   1. Nie naruszają praw i wolności innych osób

   2. Nie są w żaden sposób nieetyczne

   3. W jakimkolwiek stopniu nie propagują ani nie nawiązują do wartości: wyznaniowych, kulturowych, sfery seksualnej i preferencji seksualnych oraz preferencji politycznych

   4. Nie nawołują do zachowań rasistowskich, ksenofobicznych ani jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy

 1. Dane osobowe Trenera oraz informacja o plikach Cookies

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych Trenera oraz zasady wykorzystywania plików Cookies przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://fitebo.com/pl/privacy_policy

 2. Dane osobowe Podopiecznych

  1. Trener, w ramach Usług świadczonych na Platformie, ma możliwość wprowadzania i przechowywania danych Podopiecznych Trenera korzystając z funkcjonalności Karty Podopiecznego. Aby rozpocząć korzystanie z funkcjonalności Karty Podopiecznego wymagane jest zawarcie z Usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  2. Aby dopełnić proces zawarcia z Usługodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Trener uzupełni formularz umowy powierzenia przetwarzania dostępny w ustawieniach konta na Platformie.

  3. Do czasu dopełnienia procesu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie będzie możliwe wprowadzenie danych osobowych Podopiecznego do Karty Podopiecznego.

  4. Dopełnienie procesu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest konieczne do wykupienia subskrypcji i korzystania z usług płatnych na Platformie.

  5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Podopiecznych zostały opisane w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór dostępny jest na stronie https://fitebo.com/pl/dpa.

 3. Własność intelektualna i licencja

  1. Usługodawca jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej związanej z Platformą.

  2. W ramach Usługi Płatnej, Usługodawca udziela Trenerowi ograniczonej w czasie okresem korzystania z Usługi Płatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnianych na Platformie.

  3. Licencja, o której mowa powyżej udzielona jest wyłącznie na użytek własny Trenera, związany z obsługą Podopiecznych Trenera. Licencja ta uprawnia Trenera do:

   1. wyświetlania materiałów udostępnianych na Platformie na ekranie komputera, tabletu i telefonu, będącego w posiadaniu Trenera

   2. zapisywania Planów Treningowych na dowolnych nośnikach pamięci oraz ich drukowania

  4. Wszelkie działania wykraczające poza Licencję, o której mowa powyżej, w tym w szczególności:

   1. kopiowanie zawartości Platformy lub jej części

   2. kopiowanie, zapisywanie, udostępnianie zdjęć lub/i grafik udostępnianych na Platformie w sposób inny niż określono w punkcie 12.c

   są zabronione bez pisemnej zgody Usługodawcy.

 1. Reklamacje

  1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy należy zgłosić drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://fitebo.com/pl/contact

  2. Reklamacja powinna zawierać:

   1. Adres e-mail Trenera, na który zostało zarejestrowane konto

   2. Datę oraz czas wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja

   3. Szczegółowy opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja

  3. Termin na wniesienie reklamacji wynosi 14 dni od momentu wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Za dzień złożenia reklamacji uważa się dzień, w którym Usługodawca otrzymał wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza, jak określono w punkcie 13.a

  4. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowego zgłoszenia, jak określono w punkcie 13.a oraz 13.b. W przypadku otrzymania niekompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca wezwie Trenera do jego uzupełnienia.

  5. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany przez Trenera w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 2. Prawo do usunięcia konta Trenera

  1. Trener może w dowolnym momencie oraz bez podania przyczyny usunąć swoje konto, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu się na Platformie

  2. Dla bezpieczeństwa konta Trenera, procedura usunięcia trwa 7 dni, oraz zostaną wysłane łącznie 3 powiadomienia na adres e-mail powiązany z kontem Trenera:

   1. Niezwłocznie po złożeniu dyspozycji usunięcia konta

   2. Na trzy dni przed usunięciem konta

   3. Na jeden dzień przed usunięciem konta

  3. Podczas okresu wymienionego w punkcie 14.b, Trener może anulować dyspozycję usunięcia konta korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu się na Platformie.

  4. Usunięcie konta pozostaje bez wpływu na wszelkie zobowiązania związane z płatnością za subskrypcje powstałe przed dniem usunięcia konta.

  5. Usunięcie konta skutkuje:

   1. Wypowiedzeniem przez Trenera ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług odpłatnych na Platformie (jeśli dotyczy).

   2. Wypowiedzeniem przez Trenera ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług bezpłatnych na Platformie

   3. Usunięciem danych powierzonych w ramach Umowy o Powierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych, w tym, między innymi Planów Treningowych i Kart Podopiecznego (jeśli dotyczy).

   4. Wyłączeniem dostępu Podopiecznych do Aplikacji Klienta i usunięciem wszystkich danych wprowadzonych przez Podopiecznych w Aplikacji Klienta.

   5. Wyłączeniem dostępu Trenera do konta na Platformie i zarchiwizowaniem pozostałych danych Trenera, w tym, między innymi adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe. Zarchiwizowane dane po upływie 3 lat zostaną usunięte.

  6. Usunięcie konta Trenera przed zakończeniem okresu, na jaki zostały wykupione usługi płatne nie uprawnia Trenera do otrzymania zwrotu całości lub części opłat, wpłaconych na rzecz Usługodawcy.

 3. Postępowanie w przypadku naruszania prawa lub Regulaminu przez Trenera

  1. W przypadku gdy Trener swoją działalnością na Platformie narusza przepisy prawa Polskiego lub Regulamin, w szczególności, lecz nie wyłącznie punkt 9.d Regulaminu, Usługodawca wezwie Trenera do zaprzestania tych działań za pośrednictwem:

   1. Wiadomości e-mail na adres e-mail podany przy rejestracji konta na Platformie

   2. Wyświetlonej informacji po zalogowaniu na koncie Trenera na Platformie

  2. Usługodawca, w wezwaniu o którym mowa w punkcie 15.a, wyznaczy termin minimum 7 dni na zaprzestanie naruszeń.

  3. W przypadku niezaprzestania działań, o których mowa w punkcie 15.a we wskazanym terminie, Usługodawca ma prawo:

   1. Nałożyć na konto Trenera blokadę, uniemożliwiającą ponowne wykupienie subskrypcji i w konsekwencji odmówić świadczenia usług płatnych na rzecz Trenera.

   2. Wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług odpłatnych na Platformie (jeśli dotyczy)

   3. Wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług bezpłatnych na Platformie

   4. Usunąć konto wraz z wszelkimi danymi wprowadzonymi przez Trenera na Platformie, w tym, między innymi Plany Treningowe i Karty Podopiecznego.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Trenera w wyniku podjęcia wobec Trenera kroków wymienionych w punkcie 15.c w sytuacji gdy Trener naruszał przepisy prawa lub Regulamin oraz nie zaprzestał tych działań po wezwaniu. W szczególności, Trenerowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu dokonanych płatności za zakupione subskrypcje.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie podejmowania po raz kolejny współpracy z Trenerami, których konto zostało zablokowane lub usunięte w wyniku łamania przepisów prawa lub Regulaminu, a także zablokowanie adresu e-mail Trenera przed ponownym założeniem konta na Platformie.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji do odwołania.

  2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje za pomocą poczty elektronicznej minimum na 14 dni przed ich wejściem w życie.

  3. Trener może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy przed wejściem w życie zmian Regulaminu jest równoznaczny z ich akceptacją i wolą kontynuowania Umowy na zmienionych warunkach.

  4. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Trenerem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Platformy na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

  5. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień Regulaminu, Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

  6. W przypadku skierowania przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń, Trener zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych.